Βιβλία Εσόδων-Εξόδων

Για πράξεις από 1/1/2013, τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων είναι αθεώρητα.
 
Καταργούνται η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β κατηγορίας και οι εκτυπώσεις ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνοντα μηνιαία, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.

 • Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου, μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Για τα βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφικά): Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος (περίπου) του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α) δηλαδή μέχρι τις ημερομηνίες: 26/4 , 26/7 , 26/10 , 26/1 .

Για τα βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά): μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΣΘΕΝΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

Τα Βιβλία Ασθενών και τα Δελτία Αποστολής παραμένουν θεωρημένα για τα επαγγέλματα των ιατρών και των οδοντιάτρων.